Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

společnosti OnlineFitness, s.r.o. IČ: 04775341 , se sídlem Kadláčkova 894, PSČ 742 21 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 65116

 (dále jen „poskytovatel“) 


Poskytování on-line služeb cvičení živě


Poskytovatel nabízí svým klientům on-line službu cvičení živě na serveru OnlineFitness.cz, která spočívá v provozování on-line cvičícího systému, který umožňuje plánování a účast na lekcích cvičení fitness, a to tak, že klientovi umožní:


  • on-line účast na lekcích cvičení živě nebo ze záznamu dle potřeb a časových možností klienta v návaznosti na předem daný rozvrh cvičení živě, kdy toto cvičení může klient uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu
  • vytvoření klientského účtu na OnlineFitness.cz
  • časové členství nebo nákup kreditů na OnlineFitness.cz
  • uložení klientových dat do registračního systému OnlineFitness.cz a jejich zabezpečení a ochrana


Zpracování osobních údajů


Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb cvičení živě, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit on-line služby cvičení živě v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování on-line služeb cvičení živě.


Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.


Platební podmínky


Odměna za on-line služby cvičení živě je uvedena v rámci registračního systému jako cena za jednotlivou lekci on-line cvičení živě nebo jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (PayU), nebo platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení kreditů nebo členství na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno poskytnutí on-line služeb cvičení živě registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí množství zakoupených kreditů nebo druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupených kreditů nebo členství na OnlineFitness.cz.

Úhrada za on-line služby cvičení živě se uskutečňuje odepisováním kreditů z klientského účtu registrovaného klienta za jednotlivé lekce živého on-line vysílání cvičení, na které se klient přihlásil. V případě členství je úhrada uskutečněna jednorázově předem na určitou dobu dle druhu členství, kdy v rámci členství má klient právo se přihlásit na lekci živého on-line vysílání cvičení jedenkrát denně.Opakované platby


a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.

c) Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku.

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena první platby je oproti následujícím platbám výrazně snížena, např. u tzv. "členství na zkoušku”.

e) Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství.

f) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení klenta do uživatelského ůčtu a následným zrušením opakované platby v sekci "upravit profil - opakované platby".

g) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayU s.a., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayU s.a. 


Užití on-line služeb cvičení


Jedna lekce živého vysílání on-line cvičení odpovídá jednomu kreditu na klientském účtu registrovaného klienta.


V případě, že registrovaný klient s časovým členstvím má zájem shlédnout dvě a více lekcí on-line cvičení živě (tedy ne cvičení ze záznamu nebo v archivu lekcí), musí tyto lekce uhradit buď kredity ze svého klientského účtu, nebo jednorázovým vstupným v hodnotě jednoho kreditu.


Klient, který si zaplatil lekci on-line cvičení živě, má právo tuto shlédnout ještě do 23:59 dne následujícího po skončení živého přenosu, a to pod odkazem živého přenosu.


Časové členství a současné zakoupení kreditů na jednom klientském účtu se nevylučuje.


Klientský účet


Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.


Zakoupené kredity a zakoupené časové členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.


On-line služby cvičení živě u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.


V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a kredity nebo časové členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.


Kredit


Registrovaný klient je oprávněn zakoupit buď jednotlivý kredit, nebo balíček kreditů, které mu budou připsány na jeho klientský účet.


Po připsání kreditů na klientský účet již registrovaný klient nemůže za nakoupené kredity požadovat peníze zpět od poskytovatele.


Zakoupené kredity musí registrovaný klient vyčerpat ve lhůtě 180 dní od data jejich zakoupení. V případě, že registrovaný klient ve stanovené lhůtě kredity připsané na svém klientském účtu nevyčerpá, propadnou tyto kredity bez náhrady.


Platnost již stávajících kreditů na klientském účtu nelze prodlužovat vyjma zakoupení nových kreditů.


V případě nákupu nových kreditů se automaticky prodlužuje platnost stávajících kreditů na klientském účtu o dalších 180 dní.


Cena jednotlivého kreditu a balíčku kreditů se odvíjí od platného ceníku, který je poskytovatel povinen zveřejnit na webových stránkách serveru OnlineFitness.cz a kterým je vázán.


Časové členství


Registrovaný klient je oprávněn založit si časové členství na OnlineFitness.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.


V rámci časového členství je klient oprávněn přihlásit se jedenkrát denně na lekci on-line cvičení živě a současně má neomezený přístup do archivu TOP lekcí, kdy počet a druh lekcí on-line cvičení v archivu stanoví poskytovatel.


V rámci „Opakováného členství“, které je prováděno pomoci tzv. „opakované platby“ je přihlašování na živé lekce neomezeno.


Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.


Akční nabídka


Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky kreditů a časového členství mimo rámec platného ceníku.


V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky a dále počet kreditů, které si klient v rámci této nabídky může zakoupit, jejich cena a platnost, dále druh členství a jeho doba trvání.


Podmínky stornování rezervované lekce cvičení živě


Klient se může odhlásit z lekce on-line cvičení živě, na kterou je přihlášen, maximálně 15 minut před začátkem lekce.


Pokud klient použil na stornovanou lekci on-line cvičení vysílaného živě kredit, bude mu tento připsán zpět na jeho klientský účet.


V případě časového členství má klient právo přihlásit se na jinou lekci on-line cvičení živě ve stejný den, ve kterém měla proběhnout stornována lekce on-line cvičení živě.Vady během vysílání on-line cvičení živě


Poskytovatel se zavazuje připsat již odepsaný kredit zpět na klientský účet klienta nebo mu umožnit přihlásit se na jinou lekci on-line cvičení živě ve stejný den v případě, pokud se během vysílání lekce on-line cvičení živě objeví na straně poskytovatele technické problémy, které znemožní klientovi tuto lekci shlédnout.


Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně klienta, které klientovi znemožní shlédnout lekci on-line cvičení živě.


Zvláštní ustanovení


Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě výjimečně závažných důvodů na straně cvičitele využít pro lekci on-line cvičení živě již předtočený záznam on-line cvičení.


Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru OnlineFitness.cz vlastním přičiněním způsobí.


Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do on-line cvičícího systému.

Nahoru